svedočné


Preferovaný termín: svedočné
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.12.2015

Legálna definícia: Svedkovia majú právo na náhradu hotových výdavkov a ušlého zárobku (svedočné). Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch dní od výsluchu alebo odo dňa, keď bolo svedkovi oznámené, že k výsluchu nedôjde. O tom súd musí svedka poučiť.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 139 ods. 1
Doktrinálna definícia: Svedkovia majú právo na náhradu hotových výdavkov a ušlého zárobku (svedočné). Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch dní od výsluchu alebo odo dňa, keď bolo svedkovi oznámené, že k výsluchu nedôjde.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne