znalečné


Preferovaný termín: znalečné
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.12.2016

Legálna definícia: Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie znalečného spoločne a nerozdielne.
Legálne zdroje: 382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 4
Doktrinálna definícia: Ak bol podaný znalecký posudok, vzniká právo na náhradu hotových výdavkov, náhradu za stratu času a na odmenu (znalečné). Pravidlá pre výpočet znalečného sú upravené v osobitnom predpise, v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a vo vykonávacej vyhláške č.524/2009 Z. z.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. júla 2002, sp. zn. 4 Cdo 61/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 524/2009 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
65/2001 Z. z. - Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne