ušlý zárobok


Preferovaný termín: ušlý zárobok
Alternatívne termíny: náhrada ušlého zárobku (zákon č 543/2005 Z.z Spravovací a kancelárskym poriadok pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy)
Dátum poslednej zmeny: 15.12.2015

Doktrinálna definícia: Medzi hotové výdavky účastníkov konana sa zaraduje aj ušlý zárobok účastníkov a ich zástupcov,okrem zástupcu,ktorým je advokát. Advokát má nárok na odmenu.Výpočet ušlého zárobku je upravený v Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
435/2001 Z. z. - Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne