trovy konania


Preferovaný termín: trovy konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.12.2015

Legálna definícia: Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 137
Doktrinálna definícia: Pod pojmom trovy konania rozumieme výdavky účastníkov konania,ktoré im vznikajú v súvislosti s konkrétnym súdnym konaním. Za trovy konania sa považujú tie výdavky,ktoré účastníkom vznikli od momentu začatia konania, resp.teda aj pre začatím konania, ak so samotným konaním bezprostredne súvisia.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
435/2001 Z. z. - Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne