miestna príslušnosť súdov


Preferovaný termín: miestna príslušnosť súdov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2017

Legálna definícia: Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak. Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla. Všeobecným súdom štátu je súd, v ktorého obvode nastala skutočnosť, ktorá zakladá uplatnené právo.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok PRVÁ ČASŤ TRETIA HLAVA
Doktrinálna definícia: Miestna príslušnosť vymedzuje konkrétny súd v rámci stupňa súdnej sústavy oprávnený a povinný prejednať a rozhodnúť civilný spor. Rozoznávame všeobecnú miestnu príslušnosť súdov a osobitnú miestnu príslušnosť súdov.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
EuroVoc:
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/2004 Z. z. - Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne