licenčná zmluva


Preferovaný termín: licenčná zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.02.2020

Legálna definícia: Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
Legálne zdroje: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 65
Použitie v iných právnych predpisoch: 506/2009 Z. z. - Zákon o ochranných známkach
444/2002 Z. z. - Zákon o dizajnoch
435/2001 Z. z. - Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne