res uidicata


Preferovaný termín: res uidicata
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.08.2017

Legálna definícia: Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 159 ods. 3
Doktrinálna definícia: Res uidicatae patrí medzi negatívne procesné podmienky spolu s prekážkou litispendencie. Existencia týchto prekážok spôsobuje zásadné právne následky, ktoré majú bezprostredný vplyv na priebeh konania.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M., a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s.r.o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne