osvojenie


Preferovaný termín: osvojenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Osvojenie sa v modernej spoločnosti chápe ako inštitút, prostredníctvom ktorého možno osirelému dieťaťu alebo dieťaťu, o ktorého sa rodičia nechcú alebo nemôžu starať, poskytnúť láskyplné prostredie v novej rodine.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. októbra 2009, sp. zn. 7 Sžso 8/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. septembra 2009, sp. zn. 7 So 16/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne