spôsobilosť byť účastníkom konania


Preferovaný termín: spôsobilosť byť účastníkom konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.12.2015

Legálna definícia: Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 19
Doktrinálna definícia: Ide o spôsobilosť byť nositeľom procesných práv a povinností teda, právo byť poučený,prívo nahliadnuť do súdného spisu,právo vyjadriť sa k vykonávanému dokazovaniou, povinnosť dostaviť sa predvolanie na súd atd.)
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.


Poznámky: Žiadne