spôsobilosť byť účastníkom konania


Preferovaný termín: spôsobilosť byť účastníkom konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Ide o spôsobilosť byť nositeľom procesných práv a povinností teda, právo byť poučený, právo nahliadnuť do súdneho spisu, právo vyjadriť sa k vykonávanému dokazovaniu, povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd, atď.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r .o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
180/2013 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne