procesné podmienky


Preferovaný termín: procesné podmienky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Doktrinálna definícia: Procesné podmienky predstavujú zákonné, objektívnym právom stanovené predpoklady, bez ktorých nemožno dospieť k rozhodnutiu vo veci samej. Súd je povinný skúmať procesné podmienky ex offo od začatia konania až do jeho skončenia kedykoľvek počas konania. Rozoznávame procesné podmienky na strane súdu, na strane účastníkov konania, vecné procesné podmienky, a negatívne procesné podmienky.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne