termín


Preferovaný termín: termín
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2020

Doktrinálna definícia: Termín vymedzuje presný okamih, v ktorom sa má uskutočniť konanie pred súdom, prípadne pred iným štátnym orgánom. Jeho začiatok je spravidla stanovený presne (deň, hodina).
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. septembra 2007, sp. zn. 3 Cdo 171/2006
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne