listinný dôkaz


Preferovaný termín: listinný dôkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Listina ako dôkazný prostriedok v civilnom procese je správa v písomnej jazykovej forme zachytená na hnuteľnom podklade (napr. papier, pergamen, látka), ktorý možno predložiť súdu. Listiny sa delia podľa pôvodu na verejné a súkromné.
Doktrinálne zdroje: FICOVÁ, S. a kol.: Občianske právo procesné. Základné konanie. VO: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2005. ISBN 80-7160-194-2.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 27. októbra 2003, sp. zn. I. ÚS 81/03
Nález Ústavného súdu SR z 24. septembra 2004, sp. zn. II. ÚS 135/04
Uznesenie Ústavného súdu SR z 8. júna 2006, sp. zn. II. ÚS 193/06
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne