späťvzatie návrhu


Preferovaný termín: späťvzatie návrhu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.12.2015

Legálna definícia: Žalobca môže vziať žalobu späť
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 144
Doktrinálna definícia: Späťvzatie návrhu je dispozičný úkon účastníka konania pri ktorom navrhovateľ (žalobca) disponuje s predmetom konania. Navrhovateľ je limitovaný dôležitým záujmom prostistrany (žalovaného).Nvarhovateľ môže vziať návrh späť sčasti alebo celkom.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
185/2002 Z. z. - Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok


Poznámky: Žiadne