zabezpečovacie opatrenie


Preferovaný termín: zabezpečovacie opatrenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Legálna definícia: Zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Záložné právo sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok TRETIA ČASŤ TRETIA HLAVA PRVÝ DIEL Zabezpečovacie opatrenie
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
307/2016 Z. z. - Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne