individuálny pracovnoprávny spor


Preferovaný termín: individuálny pracovnoprávny spor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Legálna definícia: Individuálny pracovnoprávny spor na účely tohto zákona je spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov. Za individuálny pracovnoprávny spor sa považuje aj spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym pracovnoprávnym sporom.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok TRETIA ČASŤ DRUHÁ HLAVA TRETÍ DIEL
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne