záväzok


Preferovaný termín: záväzok
Alternatívne termíny: záväzkový právny vzťah
Dátum poslednej zmeny: 18.08.2017

Legálna definícia: Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 488


Poznámky: Žiadne