záväzok


Preferovaný termín: záväzok
Alternatívne termíny: záväzkový právny vzťah
Dátum poslednej zmeny: 10.02.2020

Legálna definícia: Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 488
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne