rodičovstvo


Preferovaný termín: rodičovstvo
Alternatívne termíny: určenie rodičovstva (zákon č. 36/2005 Z. z zákon o rodine)
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čl. I Základné zásady
Doktrinálna definícia: Obsahom rodičovstva je považované naplnanie rodičovských práv a povinností vždy v záujme maloletého dieťaťa.
Doktrinálne zdroje: PAVELKOVÁ,B.Zákon o rodine.Komentár.C.H.BECK,2011.ISBN 978-80-7400-359-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. januára 2006, sp. zn. 3 Cdo 234/2005
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom


Poznámky: Žiadne