obsah žaloby


Preferovaný termín: obsah žaloby
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.02.2020

Legálna definícia: Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o a) splnení povinnosti, b) nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu, c) určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu, alebo d) určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 137
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
335/2014 Z. z. - Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne