audiovizuálny záznam


Preferovaný termín: audiovizuálny záznam
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Legálna definícia: Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho. Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.
Legálne zdroje: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 116
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
343/2007 Z. z. - Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
308/2000 Z. z. - Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
589/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne