autor


Preferovaný termín: autor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.02.2020

Legálna definícia: Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko (ďalej len „meno“) je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
Legálne zdroje: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 13
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
138/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
13/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne