procesná spôsobilosť


Preferovaný termín: procesná spôsobilosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Doktrinálna definícia: Procesná spôsobilosť je spôsobilosť vlastným procesným úkonom brať na seba procesnú povinnosť či nadobudnúť procesné právo. Procesnú spôsobilosť má každý účastník konania v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho hmotnoprávnej spôsobilosti na právne úkony.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r .o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
548/2003 Z. z. - Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne