procesná spôsobilosť


Preferovaný termín: procesná spôsobilosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.12.2015

Doktrinálna definícia: Procesná spôsobilosť je spôsobilosť vlastným procesným úkonom brať na seba procesnú povinnosť či nadobudnúť procesné právo. Procesnú spôsobilosť má každý účastník konania v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho hmotnoprávnej spôsobilosti na právne úkony.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.


Poznámky: Žiadne