spôsobilosť na práva a povinnosti


Preferovaný termín: spôsobilosť na práva a povinnosti
Alternatívne termíny: právna subjektivita
Dátum poslednej zmeny: 31.07.2019

Legálna definícia: Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Smrťou táto spôsobilosť zanikne.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 7
Doktrinálna definícia: Spôsobilosť na práva a povinnosti (tzv. právna subjektivita) je nevyhnutným predpokladom vzniku práv a povinností a ich realizácie. Túto spôsobilosť majú všetky fyzické osoby, je s nimi neoddeliteľne spojená po celý čas ich existencie a nemá na ňu vplyv ani vek, ani zdravotný stav (vrátane duševného stavu), ani akákoľvek ďalšia skutočnosť. Patrí k základným ľudským právam.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 20. apríla 2005, sp. zn. IV. ÚS 109/05
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. mája 2012, sp. zn. 7 Sžso/42/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne