plnomocenstvo


Preferovaný termín: plnomocenstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa. Týmto právnym úkonom splnomocniteľ prejavuje vôľu, aby splnomocnenec robil v jeho mene právne úkony. Z konania splnomocnenca vznikajú práva a povinnosti splnomocniteľovi v prípade, ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa a v medziach plnomocenstva, ktoré objektívne existuje.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. marca 2014, sp. zn. 4 Sžf 1/2014
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. júna 2013, sp. zn. 1Sžr/150/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
323/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne