obrazové snímky


Preferovaný termín: obrazové snímky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Obrazovými snímkami rozumieme najmä fotografie (negatívy aj pozitívy), diapozitívy, pohybové filmy, rontgenové snímky. Rozhodujúcou skutočnosťou je, aby podoba fyzickej osoby na tomto snímku či zázname bola identifikovateľná. Obrazové snímky, resp. obrazové záznamy sú predmetom ochrany za predpokladu, že ide o zachytenie podoby fyzickej osoby obrazom. Nie je podstatné, akým spôsobom, resp. technickým či umeleckým postupom bola obrazová snímka vytvorená či zaznamenaná.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2009, sp. zn. 6 Sžo 250/2008
Nález Ústavného súdu SR z 5. januára 2001, sp. zn. II. ÚS 44/00
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
13/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne