procesná subjektivita


Preferovaný termín: procesná subjektivita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Doktrinálna definícia: Procesná subjektivita je spôsobilosť byť nositeľom procesných práv a povinností. Procesnú subjektivitu má každý, kto má právnu subjektivitu podľa hmotného práva. Výnimočne môže byť procesná subjektivita priznaná i tomu, kto nemá právnu subjektivitu podľa hmotného práva.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r .o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne