procesná subjektivita


Preferovaný termín: procesná subjektivita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.03.2016

Doktrinálna definícia: Procesná subjektivita je spôsobilosť byťnositeľom procesných práv a povinností. Procesnú subjektivitu má každý,kto má právnu subjektivitu podľa hmotného práva. Výnimočne môže byť procesná subjektivita priznaná i tomu, kto nemá právnu subjektivitu podľa hmotného práva.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.


Poznámky: Žiadne