hnuteľné veci


Preferovaný termín: hnuteľné veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.07.2019

Legálna definícia: Veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné. Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 119
Doktrinálna definícia: Občiansky zákonník výslovne definuje len nehnuteľnosti. Sú nimi pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Za hnuteľné veci sa teda logicky považujú všetky ostatné veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťami.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR zo 14. marca 2012, sp. zn. I. ÚS 133/2012
Nález Ústavného súdu SR z 20. januára 1998, sp. zn. I. ÚS 55/97
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
138/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne