vec


Preferovaný termín: vec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Doktrinálna definícia: Za veci sa považujú hmotné veci (res corporales), prípadne prírodné sily za predpokladu, že sú ovládateľné a slúžia potrebe ľudí. Pojem vec v právnom význame determinujú dve vlastnosti, a to jej užitočnosť a ovládateľnosť. Užitočnosťou sa rozumie schopnosť veci prinášať úžitok, najmä hospodársky, prípadne estetický a pod., a to nielen zo subjektívneho hľadiska, ale aj z objektívneho hľadiska, t. j. prínos sa posudzuje nielen vo vzťahu k vlastníkovi veci, ale vo všeobecnosti. Platí však, že nie všetko, čo je pre človeka užitočné (napr. slnko, vzduch), je vecou v právnom zmysle. Znak užitočnosti musí byť preto kumulatívne spojený so znakom ovládateľnosti, ktorý však (podobne ako užitočnosť) treba vykladať v objektívnom zmysle a zo všeobecného hľadiska.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 21. februára 1996, sp. zn. I. ÚS 128/95
Nález Ústavného súdu SR z 12. septembra 1996, sp. zn. PL. ÚS 37/95
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne