účastníci konania


Preferovaný termín: účastníci konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.12.2015

Legálna definícia: Účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. V konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva, sú účastníkmi len manželia.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 90
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 94 ods. 1
Doktrinálna definícia: Za účastníka konania sa považuje subjet civilného procesu,bez ktorého by samostatné sporové konanie nemalo zmysel.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
335/2014 Z. z. - Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne