konanie o umorenie listín


Preferovaný termín: konanie o umorenie listín
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2017

Legálna definícia: Umoriť možno stratenú alebo zničenú listinu, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva. V konaní pred súdom nemožno umoriť také listiny, ktoré je podľa zákona oprávnená umoriť právnická osoba, ktorá ich vystavila. Umoreniu nepodliehajú peniaze, lotériové žreby, tikety, lístky a známky denného obehu, kupóny a talóny cenných papierov, listiny, s ktorými je spojené právo uhrádzať určitej právnickej osobe v tuzemsku cenu tovaru a služieb, ako aj listiny, na ktorých podklade možno uplatniť len nárok na vedľajšie plnenie.
Legálne zdroje: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok § 310
Doktrinálna definícia: Ide o rozhodnutie súdu o umorené listiny. Súd pri tom zbavuje právnej relevancie stratenú alebo zničenú listinu a prenáša dôkaznú a hmotnoprávnu podtstau subjektívnych práv a povinností z pôvodnej listiny na inú listinu.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK M. a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s.r.o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
31/1993 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov


Poznámky: Žiadne