bremeno tvrdenia


Preferovaný termín: bremeno tvrdenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.08.2017

Doktrinálna definícia: Bremeno tvrdenia stíha v konaní každého, kto má povinnosť tvrdenia, teda účastníka konania. Nesplnenie tohto procesného bremena vedie spravidla k strate sporu.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s.r.o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne