opatrovníctvo


Preferovaný termín: opatrovníctvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Opatrovníctvom sa v najširšom zmysle slova rozumie poskytovanie ochrany záujmom a právam osôb, ktoré si ich nemôžu náležite chrániť samé. Nespôsobilosť osoby chrániť svoje záujmy môže premeniť z nedostatku veku, zo zdravotného stavu alebo z iných dôvodov. Obsah a rozsah práv a povinností opatrovníka závisí od účelu, pre ktorý bol ustanovený; každý konkrétny prípad bude iný a vychádza zo súdneho rozhodnutia, ktoré vymedzí okruh práv a povinností opatrovníka.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 19. novembra 2002, sp. zn. IV. ÚS 66/02
Uznesenie Ústavného súdu SR z 27. mája 2004, sp. zn. II. ÚS 126/04
Nález Ústavného súdu SR z 21. februára 2013, sp. zn. II. ÚS 556/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
151/2010 Z. z. - Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne