náhradná starostlivosť


Preferovaný termín: náhradná starostlivosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Náhradnou starostlivosťou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 44 ods. 1
Doktrinálna definícia: Za účel náhradnej starostlivosti sa považuje poskytnúť dieťaťu náhradné prostredie,ktoré mu zabezpečí riadnu starostlivosť.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J.:Občianske právo hmotné. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
150/2013 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
627/2005 Z. z. - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
154/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne