vecné práva


Preferovaný termín: vecné práva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Doktrinálna definícia: Podstata vecných práv spočívajúca v priamom právnom ovládaní veci sa prejavuje v právnom postavení oprávneného subjektu tak, že jeho právne panstvo nad vecou je výlučné. To znamená, že ho každý musí rešpektovať, voči komukoľvek je chránené a možno ho presadiť. Vecné práva sú teda absolútnymi právami pôsobiacimi voči všetkým. Na základe uvedeného pojem vecné právo možno vymedziť ako absolútne subjektívne právo zabezpečujúce priame (úplne alebo čiastočné) právne ovládanie individuálne určenej veci.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 19. júna 2003, sp. zn. I. ÚS 62/00
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. augusta 2015, sp. zn. 3 Cdo 239/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. januára 2015, sp. zn. 8 MCdo 2/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne