vlastnícke právo


Preferovaný termín: vlastnícke právo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Legálna definícia: Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 123
Doktrinálna definícia: Pojem subjektívne vlastnícke právo možno vymedziť ako objektívnym právom ustanovenú možnosť vlastníka vec držať, užívať a disponovať ňou na základe vlastnej úvahy a rozhodovania, a to svojou mocou uznanou a chránenou zákonom, ktorá je nezávislá od súčasnej existencie moci kohokoľvek iného k tej istej veci. Každé subjektívne vlastnícke právo charakterizuje tzv. triáda typických vlastníckych oprávnení patriacich do jeho obsahu. Ide o právo vec užívať a požívať jej plody a úžitky, právo vecou disponovať a právo vec držať, ako aj právo na ochranu proti akémukoľvek neoprávnenému zásahu do vlastníckeho práva.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 1. júla 1997, sp. zn. I. ÚS 43/97
Nález Ústavného súdu SR zo 16. júna 1997, sp. zn. PL. ÚS 6/96
Nález Ústavného súdu SR z 3. apríla 1996, sp. zn. PL. ÚS 38/95
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 16.12.1993, sp. zn. I. ÚS 132/93
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
185/2015 Z. z. - Autorský zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne