detencia


Preferovaný termín: detencia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.06.2019

Doktrinálna definícia: Detenciou na rozdiel od držby je faktické ovládanie veci, bez úmyslu nakladať s ňou ako s vlastnou. Detentor nenakladá s vecou ako s vlastnou, ale ako s cudzou. Detentorom je napríklad nájomca, vypožičiavateľ a pod. Detencia môže byť oprávnená, t. j. ak detentor má vec u seba podľa zmluvy oprávnene, a neoprávnená, t. j. ak nemá skutočné právo vec ovládať.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2015, sp. zn. 4 Cdo 361/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne