oprávnený dedič


Preferovaný termín: oprávnený dedič
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Oprávneným dedičom je ten, v čí prospech svedčí niektorý z dôvodov dedenia (zákon alebo závet), a hoci je spôsobilý dediť, nebol ani vydedený, ani dedičstvo neodmietol, aj tak nebol účastníkom dedičského konania. Oprávneným dedičom je ten, komu svedčilo subjektívne dedičské právo na základe platného dedičského titulu (zákona alebo závetu), teda kto mal byť nadobúdateľom dedičstva.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2012, sp. zn. 2 Cdo 26/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
293/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne