dôkazný prostriedok


Preferovaný termín: dôkazný prostriedok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Legálna definícia: Dôkazným prostriedkom je najmä výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. Ak nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí ho súd.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 187 ods. 2
Doktrinálna definícia: Ide o zákonom prezumovanú entitu, z ktorej zákonom stanoveným postupom súd získa dôkaz. Ide o to, z vykonania čoho súd získava dôkazy.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 16/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
199/2004 Z. z. - Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne