odmietnutie dedičstva


Preferovaný termín: odmietnutie dedičstva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Odmietnutie dedičstva možno charakterizovať ako jednostranný, adresný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Tento právny úkon musí spĺnať všetky všeobecné náležitosti ustanovené pre platnosť právnych úkonov a okrem toho aj určité zákonom požadované formálne a obsahové náležitosti vzťahujúce sa osobitne na tento právny úkon.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
229/1991 Zb. - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne