spoločný nájom bytu


Preferovaný termín: spoločný nájom bytu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.02.2020

Legálna definícia: Byt môže byť v spoločnom nájme viacerých osôb. Spoloční nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu bytu sú oprávnení a povinní všetci spoloční nájomcovia spoločne a nerozdielne.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 700
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
116/1990 Zb. - Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
260/2011 Z. z. - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
98/2014 Z. z. - Zákon o krátkodobom nájme bytu


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne