dôkaz


Preferovaný termín: dôkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 187 ods. 1
Doktrinálna definícia: Dôkaz je tá entita, vykonaním ktorej v ideálnom prípade strana podporí (preukáže) svoje skutkové tvrdenie. Ak skutkové tvrdenie je téza, potom dôkaz bude argument, z ktorého by mala téza podľa zásad formálnej logiky vyplývať.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. júna 2013, sp.zn. 1 Cdo 8/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 16/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne