omeškanie dlžníka


Preferovaný termín: omeškanie dlžníka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.02.2020

Legálna definícia: Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 517
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
466/2009 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne