nájom bytu


Preferovaný termín: nájom bytu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.02.2020

Legálna definícia: Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 685 ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
260/2011 Z. z. - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
326/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne