spoločné časti domu


Preferovaný termín: spoločné časti domu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2017

Legálna definícia: Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Legálne zdroje: 182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 2 ods. 4


Poznámky: Žiadne