prístrešie


Preferovaný termín: prístrešie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2017

Legálna definícia: Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 712 ods. 4


Poznámky: Žiadne