náhradný byt


Preferovaný termín: náhradný byt
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.02.2020

Legálna definícia: Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 712 ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
325/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov
338/2011 Z. z. - Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne