sociálna kuratela


Preferovaný termín: sociálna kuratela
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2017

Legálna definícia: Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Legálne zdroje: 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 1 ods. 3


Poznámky: Žiadne