architektonické dielo


Preferovaný termín: architektonické dielo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.02.2020

Legálna definícia: Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.
Legálne zdroje: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 3 ods. 6
Použitie v iných právnych predpisoch: 138/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
13/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
456/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
233/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne