európsky platobný rozkaz


Preferovaný termín: európsky platobný rozkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný podľa osobitného predpisu.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 269
Doktrinálna definícia: Účelom Európského platobného rozkazu je zjednodušiť a zrýchliť súdne konanie a znížiť náklady na také konanie v cezhraničných sporoch, ktoré sa týkajú nepopretých peňažných pohľadávok.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK. M, a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s.r.o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. januára 2010, sp. zn. 5 Tost. 1/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok


Poznámky: Žiadne