notárska činnosť


Preferovaný termín: notárska činnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Notárskou činnosťou je a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 54), b) osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64), c) konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len „úschov“) (§ 65 až 68), d) konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k), e) činnosť osvedčujúcej osoby. Ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon, notár vykonáva aj ďalšie činnosti.
Legálne zdroje: 323/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) § 3 ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
31/1993 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov
324/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre notárov
391/2015 Z. z. - Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu


Poznámky: Žiadne