rozkaz na plnenie


Preferovaný termín: rozkaz na plnenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.12.2015

Legálna definícia: Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať rozkaz na plnenie, ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy, vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V rozkaze na plnenie súd uloží odporcovi, aby v lehote určenej súdom nie kratšej ako 15 dní plynúcej od doručenia rozkazu na plnenie splnil uloženú povinnosť a uhradil trovy konania alebo v lehote 15 dní podal odpor na súde, ktorý rozkaz na plnenie vydal; odpor proti rozkazu na plnenie sa musí odôvodniť. Ustanovenie § 43 sa nepoužije.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 174b ods. 1
Doktrinálna definícia: Rozkaz na plnenie predstavuje novú formu rozhodnutia vydaného v skrátenom konaní.Súd môže vydať rozkaz na plnenie aj vo vzťahu k povinnosti,ktorá nespočíva v zaplatení penažnej sumy.Ide napr.o prípady vydania veci, vykonania určitej povinnosti,zdržania sa niečoho, strpenia určitej povinnosti.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.


Poznámky: Žiadne